+31(0)229-842424

Klachtenafhandeling Webshop

Voor klanten en leveranciers

KIIP vindt goede dienstverlening erg belangrijk. Daarom houden we steeds rekening met de eisen en wensen van onze klanten. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dat willen we dan graag weten. Als u een klacht indient, proberen we iets aan het probleem te doen. Bovendien: uw klacht helpt ons om onze dienstverlening verder te verbeteren.

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop onze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


U kunt uw klacht melden door een e-mail te sturen naar de KIIP. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Vervolgens proberen wij binnen vijftien werkdagen uw klacht op te lossen. We brengen u via email op de hoogte van de uitkomst. Soms hebben we meer tijd nodig, bijvoorbeeld omdat er nader onderzoek nodig is. Ook in dat geval ontvangt u een email van ons.

Heeft u een klacht over KIIP dan kunt u contact opnemen door het onderstaande formulier in te vullen. Vermeld indien bekend tevens waar en wanneer u het product heeft gekocht.

Bedrijfsnaam

Contactpersoon *

Telefoonnummer

E-mail adres *

Bericht

 

Ik ga akkoord met het privacy statement van KIIP.

 

* = Verplicht